USE.FLO-LINE.,Ltd

Conference of Electrical Engineering Network ครั้งที่8

Sale price Price 0.00 ฿ Regular price

 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) เป็น การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การวัดคุม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ตลอดจนสาขาที่ใกล้เคียง เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนองานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การ วัดคุม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ตลอดจนสาขาที่ใกล้เคียง โดยเริ่มจัดการประชุมตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ณ.โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา หาดป่าตอง  จ.ภูเก็ต